Lấy 4,9 g KCO3 đem đun nóng có xúc tác khi phản ứng xảy ra thu được 2,5 g KCl và khí Oxi a, Viết phản ứng xảy ra b, Tính hiệu suất phản ứng

Photo of author

By Kinsley

Lấy 4,9 g KCO3 đem đun nóng có xúc tác khi phản ứng xảy ra thu được 2,5 g KCl và khí Oxi
a, Viết phản ứng xảy ra
b, Tính hiệu suất phản ứng
Leave a Comment