$\left \{ {{x^2+2y^2-3xy-2x+4y=0} \atop {(x^2-5)^2=2x-2y+5}} \right.$

Photo of author

By Gabriella

$\left \{ {{x^2+2y^2-3xy-2x+4y=0} \atop {(x^2-5)^2=2x-2y+5}} \right.$
Viết một bình luận