Lệnh nào cho phép đặt lề và hướng giấy in: A.Page Layout -> Print B.Page Layout -> Page Setup Mọi người trả lời nhanh giúp mk vs mai mk thii rồi :((

Photo of author

By Autumn

Lệnh nào cho phép đặt lề và hướng giấy in:
A.Page Layout -> Print
B.Page Layout -> Page Setup
Mọi người trả lời nhanh giúp mk vs mai mk thii rồi :((
Leave a Comment