lm giúp mik những bài toán này vs: a. 3x.(4x-3)-(2x-1)-(x+3) b.4x.(3x ²-x)-(2x+3).(6x ²-3x+1) c.(x-2).(x+2).(x+4) d.[(x ²-2xy+2y ²).(x+2y)-( x ³+4y ³)

Photo of author

By Ivy

lm giúp mik những bài toán này vs:
a. 3x.(4x-3)-(2x-1)-(x+3)
b.4x.(3x ²-x)-(2x+3).(6x ²-3x+1)
c.(x-2).(x+2).(x+4)
d.[(x ²-2xy+2y ²).(x+2y)-( x ³+4y ³)].(-3xy)
mik đang cần gấp nha
Viết một bình luận