Lớp 5A có một số học sinh , 55% là nữ , nữ hơn nam 4 em . Lớp 5A có …..học sinh nam , ……..học sinh nữ

Photo of author

By Emery

Lớp 5A có một số học sinh , 55% là nữ , nữ hơn nam 4 em . Lớp 5A có …..học sinh nam , ……..học sinh nữ
Viết một bình luận