Lớp có 50 học sinh cần chọn ra lớp trưởng, lớp phó và quản ca. Nếu ai cũng có khả năng chọn vào các chức vụ trên thì có bao nhiêu cách chọn?

Photo of author

By Bella

Lớp có 50 học sinh cần chọn ra lớp trưởng, lớp phó và quản ca. Nếu ai cũng có khả năng chọn vào các chức vụ trên thì có bao nhiêu cách chọn?
Viết một bình luận