Lớp em có 32 học sinh trong đó có 18 học sinh giỏi hỏi số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp

Photo of author

By Lyla

Lớp em có 32 học sinh trong đó có 18 học sinh giỏi hỏi số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp

0 bình luận về “Lớp em có 32 học sinh trong đó có 18 học sinh giỏi hỏi số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp”

Viết một bình luận