lúc 7 giờ một ô tô khởi hành từ A và dự định đến B lúc 11:30 và vận tốc dự định là 64 km trên giờ nhưng thực tế đến 9:30 thì ô tô đã đi được 150 km Hỏ

Photo of author

By Natalia

lúc 7 giờ một ô tô khởi hành từ A và dự định đến B lúc 11:30 và vận tốc dự định là 64 km trên giờ nhưng thực tế đến 9:30 thì ô tô đã đi được 150 km Hỏi từ 7 đến 9:30 ô tô đã đi với vận tốc bao nhiêu. trên quãng đường còn lại ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu kilômét để đúng giờ quy định
Viết một bình luận