Lúc đầu hai lớp 4A, 4B của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn có số học sinh như nhau. Sau khi 5 học sinh từ lớp 4A chuyển sang lớp 4B thì số học sinh còn lại

Photo of author

By Kennedy

Lúc đầu hai lớp 4A, 4B của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn có số học sinh như nhau. Sau khi 5 học sinh từ lớp 4A chuyển sang lớp 4B thì số học sinh còn lại của lớp 4A chỉ bằng 3/4 số học sinh của lớp 4B. Hỏi cả hai lớp 4a và 4B có bao nhiêu học sinh?
Viết một bình luận