lực hút giữa m1 và m2 sẽ thay đổi như thế nào : a) Giữ nguyên khoảng cách r và khối lượng m1 nhưng tăng m2 lên 3 lần . b) Giữ nguyên kc r và kl m1 như

By Kennedy

lực hút giữa m1 và m2 sẽ thay đổi như thế nào :
a) Giữ nguyên khoảng cách r và khối lượng m1 nhưng tăng m2 lên 3 lần .
b) Giữ nguyên kc r và kl m1 nhưng giảm m2 xuống 2 lần .
c) Giữ nguyên kl m1 và m2 nhưng tăng khoảng cách r lên 3 lần .
d) Giữ nguyên kl m1 và m2 nhưng giảm khoảng cách xuống 2 lần .

0 bình luận về “lực hút giữa m1 và m2 sẽ thay đổi như thế nào : a) Giữ nguyên khoảng cách r và khối lượng m1 nhưng tăng m2 lên 3 lần . b) Giữ nguyên kc r và kl m1 như”

 1. Áp dụng công thức tính lực hấp dẫn:
  $\begin{array}{l}
  F = G\frac{{{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}} = G\frac{{2m_2^2}}{{{r^2}}}\\
  \to {m_2} = \sqrt {\frac{{F{r^2}}}{{2G}}} = \sqrt {\frac{{{{2.10}^{ – 7}}.0,{5^2}}}{{2.6,{{67.10}^{ – 11}}}}} = 19,36kg\\
  \to {m_1} = 2{m_2} = 2.19,36 = 38,72kg
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận