.lượng khí thể tích7m3ở nhiệt độ 180C và áp suất 1at,. ta nén khí đẳng nhiệt tới áp suất 3,5at. Khi đó, thể tích của lượng khí này là

Photo of author

By Peyton

.lượng khí thể tích7m3ở nhiệt độ 180C và áp suất 1at,. ta nén khí đẳng nhiệt tới áp suất 3,5at. Khi đó, thể tích của lượng khí này là
Leave a Comment