Lương tháng 5 của chú Minh là 12800000 đồng. Lương tháng 6 của chú Minh bị giảm 15%, Lương tháng 7 lại được tăng 15% so với tháng trước. Hỏi lương của

Photo of author

By Jasmine

Lương tháng 5 của chú Minh là 12800000 đồng. Lương tháng 6 của chú Minh bị giảm 15%, Lương tháng 7 lại được tăng 15% so với tháng trước. Hỏi lương của chú Minh sau 2 lần thay đổi bao nhiêu?
Viết một bình luận