m = “2^2019 – (2^2018 + 2^2017 + 2^2016 + …. + 2^1 + 3)” CẦU LÀM NHANH TRONG 5′ Ạ!!!!!!!!!!!

Photo of author

By Amara

m = “2^2019 – (2^2018 + 2^2017 + 2^2016 + …. + 2^1 + 3)”
CẦU LÀM NHANH TRONG 5′ Ạ!!!!!!!!!!!
Viết một bình luận