Mặc dù bạn P bị ốm nhưng bạn vẫn đến cổ vũ văn nghệ cho lớp. Theo em bạn P là người như thế nào ? * 1 điểm A. Bạn P là người cần cù, chăm chỉ. B. Bạn

Photo of author

By Genesis

Mặc dù bạn P bị ốm nhưng bạn vẫn đến cổ vũ văn nghệ cho lớp. Theo em bạn P là người như thế nào ? *
1 điểm
A. Bạn P là người cần cù, chăm chỉ.
B. Bạn P là người siêng năng, cần cù.
C. Bạn P là người có ý thức.
D. Bạn P là người tích cực, tự giác trong các hoạt động chung.
Leave a Comment