mình cần gấp lắm;-; ai xong đầu tiên mình cho 5sao và cảm ơn Một vườn hoa hình chữ nhật có diện tích 4800m2 . Người ta lấy đất vườn la

Photo of author

By Elliana

mình cần gấp lắm;-; ai xong đầu tiên mình cho 5sao và cảm ơn
Một vườn hoa hình chữ nhật có diện tích 4800m2 . Người ta lấy đất vườn làm lối đi xung quanh rộng 3m . Phần còn lại của mảnh vườn cũng là hình chữ nhật có chu vi 256m , có diện tích là
Viết một bình luận