Minh có phải thuyết trình về chủ đề Eco City, các bạn ai rảnh có thể viết hộ mình lời thoại với, mik cảm ơn trước ạ. Viết bằng tiếng Anh nhé, dài càng

Photo of author

By Natalia

Minh có phải thuyết trình về chủ đề Eco City, các bạn ai rảnh có thể viết hộ mình lời thoại với, mik cảm ơn trước ạ. Viết bằng tiếng Anh nhé, dài càng tốt.
Leave a Comment