mình sẽ vote và ctlhn tìm x,y,z sao cho (2x-y)^2+(y-2)^2+căn (x+y+z)^2=0

Photo of author

By Anna

mình sẽ vote và ctlhn
tìm x,y,z sao cho (2x-y)^2+(y-2)^2+căn (x+y+z)^2=0
Viết một bình luận