Mn giúp mình với !! Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng denta x = 3-t và y=1-t thuộc R . tìm A thuộc denta sao cho góc giữa đường thẳng (d) : 3x – 2y

By Isabelle

Mn giúp mình với !!
Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng denta x = 3-t và y=1-t thuộc R . tìm A thuộc denta sao cho góc giữa đường thẳng (d) : 3x – 2y + 1 = 0 bằng anfa thỏa mãn cos anfa = 9 trên căn 130

0 bình luận về “Mn giúp mình với !! Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng denta x = 3-t và y=1-t thuộc R . tìm A thuộc denta sao cho góc giữa đường thẳng (d) : 3x – 2y”

 1. Đáp án:

   A(3;1)

  A($\frac{3}{22};\frac{-41}{22}$)

   Giải thích các bước giải:

  Gỉa sử A(3-a;1-a) thuộc đường thăng (d)

  ta có :$\overrightarrow{OA}$={3-a;1-a}

  Chọn vectơ pháp tyến của đường thẳng chứa đoạn OA là $\overrightarrow{n}_{OA}$=(a-1;3-a)

  lại có:$\cos (\widehat{OA;(d)})$

  =$\frac{|3(a-1)-2(3-a)|}{\sqrt{3^{^{2}}+(-2)^{2}}.\sqrt{(a-1)^{2}+(3-a)^{2}}}$=$\frac{9}{\sqrt{130}}$

  Giải ra ta được a=0 hoăc a=$\frac{63}{22}$

  Với a=0 ta được A(3;1)

  Với a=$\frac{63}{22}$ ta được A($\frac{3}{22};\frac{-41}{22}$)

   

  Trả lời

Viết một bình luận