mô tả thuật toán giải phương trình bậc 2 dạng tổng quát

By Anna

mô tả thuật toán giải phương trình bậc 2 dạng tổng quát

0 bình luận về “mô tả thuật toán giải phương trình bậc 2 dạng tổng quát”

 1. Xác định bài toán:

  – Input: Các số thực a, h, c (a≠0).

  – Output: Các số thực X thoả mãn ax2 + bx + c = 0.

  • ví dụ :

  – Tính d = b2 – 4ac.

  – Xét 3 trường hợp của giá trị d:

  + nếu d < 0 thì: phương trình vô nghiệm ;

  + nếu d = 0 thì: phương trình có một nghiệm x =-b/2a;

  + nếu d > 0 thì: phương trình có hai nghiệm phân biệt là: x = (-b ± √d) / 2a.

  • Thuật toán:

  Mô tả thuật toán bằng cách liệt kê:

  Bước I. Nhập ba số a, b, c;

  Bước 2. d ← (b*b – 4*a*c);

  Bước 3.nếu d < 0 thì ra thông báo phương trình vô nghiệm rồi kết thúc;

  nếu d = 0 thì đưa ra thông báo phương trình có một nghiệm và tính nghiệm

  x = -b/(2*a), rồi kết thúc;

  nếu d> 0 thì ra thông báo phương trình có hai nghiệm phân biệt, tính nghiệm x1= (-b + -√d) / (2*a) và x2 = (-b – √ d ) / (2*a), rồi kết thúc;

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm