từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0=10m/s tìm việc trí và vận tốc tại đó thế năng bằng nửa động năng

Photo of author

By Eden

từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0=10m/s tìm việc trí và vận tốc tại đó thế năng bằng nửa động năng
Leave a Comment