Mod quangcuong347 ạ! Trong một khí cầu chứa hỗn hợp 2 khí O2 và H2 có tỉ khối so với không khí là 1 . Cần phải thêm vào hỗn hợp bao nhiêu % CO2 về thể

By Mary

Mod quangcuong347 ạ!
Trong một khí cầu chứa hỗn hợp 2 khí O2 và H2 có tỉ khối so với không khí là 1 . Cần phải thêm vào hỗn hợp bao nhiêu % CO2 về thể tích so với thể tích hỗn hợp ban đầu để thu đc hỗn hợp mới có tỉ khối so với H2 là 15
Viết một bình luận