Mod quangcuong347 ạ! Trong một khí cầu chứa hỗn hợp 2 khí O2 và H2 có tỉ khối so với không khí là 1 . Cần phải thêm vào hỗn hợp bao nhiêu % CO2 về thể

Photo of author

By Mary

Mod quangcuong347 ạ!
Trong một khí cầu chứa hỗn hợp 2 khí O2 và H2 có tỉ khối so với không khí là 1 . Cần phải thêm vào hỗn hợp bao nhiêu % CO2 về thể tích so với thể tích hỗn hợp ban đầu để thu đc hỗn hợp mới có tỉ khối so với H2 là 15

0 bình luận về “Mod quangcuong347 ạ! Trong một khí cầu chứa hỗn hợp 2 khí O2 và H2 có tỉ khối so với không khí là 1 . Cần phải thêm vào hỗn hợp bao nhiêu % CO2 về thể”

 1. Hỗn hợp ban đầu có a mol O2, b mol H2 và $\overline{M}= 29$  

  => $\frac{32a+ 2b}{a+b}= 29$

  => $3a= 27b$

  => $\frac{a}{b}= \frac{27}{3}= 9$ 

  Giả sử ban đầu có 9 mol O2, 1 mol H2 

  Sau khi thêm x mol CO2, $\overline{M}= 30$ 

  => $\frac{9.32+2+ 44x}{9+1+x}= 30$ 

  => $x= \frac{5}{7} mol$

  $\%_{CO_2}= \frac{\frac{5}{7}.100}{9+1}= 7,14\%$

Viết một bình luận