Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Có bao nhiêu tháng có 28 ngày? Giýp lần cuối thôi! Plz, ko đủ điểm

Photo of author

By Josie

Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Có bao nhiêu tháng có 28 ngày?
Giýp lần cuối thôi! Plz, ko đủ điểm
Viết một bình luận