Mọi người giải giúp e với ạ Trong không gian với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết A(2,-1,3) B(4,0,1) C(-10,5,3) H(x, y, z) là chân đường cao hạ t

Photo of author

By Ivy

Mọi người giải giúp e với ạ
Trong không gian với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết A(2,-1,3) B(4,0,1) C(-10,5,3) H(x, y, z) là chân đường cao hạ từ đỉnh C xuống AB . Khi đó x + y + z bằng
Viết một bình luận