Mọi người giúp mình nha Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5tấn nên đội đó hoàn

Photo of author

By Kinsley

Mọi người giúp mình nha
Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 5tấn nên đội đó hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian qui định 1 ngày và chở thêm được 10
tấn. Hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày? (với điều kiện là phải đặt năng suất dự định là x nha)
Viết một bình luận