Mọi người ơi , mọi người ơi :)) Giải giúp mik câu này với : Tìm 3 số nguyên tố liên tiếp có tổng = 8 . 30đ :))

Photo of author

By Kennedy

Mọi người ơi , mọi người ơi :))
Giải giúp mik câu này với : Tìm 3 số nguyên tố liên tiếp có tổng = 8 .
30đ :))
Leave a Comment