mỗi tập X có 5 phần tử thì có bao nhiêu tập con ?

Photo of author

By Brielle

mỗi tập X có 5 phần tử thì có bao nhiêu tập con ?
Leave a Comment