(Mong đc giúp:(() Quãng đường AB dài 216 km. Hai xe xuất phát cùng lúc tại A và B. Sau 2 giờ 15 phút, 2 xe gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc

Photo of author

By Melanie

(Mong đc giúp:(()
Quãng đường AB dài 216 km. Hai xe xuất phát cùng lúc tại A và B. Sau 2 giờ 15 phút, 2 xe gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc tại A gấp 3 lần vận tốc xe đi từ B.
Viết một bình luận