Một ấm điện có ghi 220v – 1000w được sử dụng với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20°c , bỏ qua nhiệt lượng làm nóng v

Photo of author

By Peyton

Một ấm điện có ghi 220v – 1000w được sử dụng với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 20°c , bỏ qua nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng tỏa vào môi trường . Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K
A. Tính thời gian đun sôi nước
B. Tính cường độ dòng điện chạy qua ấm
Leave a Comment