một bánh xe xích có trọng lượng 45000N diện tích tiếp xúc của các bản xe xích lên mặt đất là 1,25m2 Tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất?chi tiết

Photo of author

By Audrey

một bánh xe xích có trọng lượng 45000N diện tích tiếp xúc của các bản xe xích lên mặt đất là 1,25m2 Tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất?chi tiết nha
Leave a Comment