một bầy ong đi tìm mật , 1/2 bầy ong bay đến vườn nhãn , 1/3 bầy ong bay đến vườn hồng , còn lại 5con đang bay đến vườn xoài . Hỏi bầy ong đó có bao n

Photo of author

By Rylee

một bầy ong đi tìm mật , 1/2 bầy ong bay đến vườn nhãn , 1/3 bầy ong bay đến vườn hồng , còn lại 5con đang bay đến vườn xoài . Hỏi bầy ong đó có bao nhiêu con
Leave a Comment