Một bình cao 1,8 m đựng đầy nước (d=10000N/m3) a) Tính áp suất do nước tác dụng lên đáy bình? b) Tính áp suất do nước tác dụng lên một điểm cách đáy b

Photo of author

By Lydia

Một bình cao 1,8 m đựng đầy nước (d=10000N/m3)
a) Tính áp suất do nước tác dụng lên đáy bình?
b) Tính áp suất do nước tác dụng lên một điểm cách đáy bình 90cm?
c) Trên mặt thoáng chất lỏng người ta đặt một pít tông có diện tích 50cm2. Khi tác dụng một lực 500N lên pít tông thì áp suất gây ra tại đáy bình là bao nhiêu?
Leave a Comment