Một ca nô đi từ bến A đến bến B hết 3 giờ 20 phút, một ô tô đi theo đường bộ cũng từ đị điểm A đến địa điểm B hết 2 giờ. Biết rằng đường sông ngắn hơn

Photo of author

By Kylie

Một ca nô đi từ bến A đến bến B hết 3 giờ 20 phút, một ô tô đi theo đường bộ cũng từ đị điểm A đến địa điểm B hết 2 giờ. Biết rằng đường sông ngắn hơn đường bộ 10km và vận tốc của ca nô kém vận tốc của ô tô là 17km/h. Tính vận tốc của ca nô.
Viết một bình luận