Một ca nô xuôi dòng 80và ngược dòng 64km mất 8 giờ với vận tốc dự định. Nếu ca nô xuôi 45km và ngược dòng 60km với cùng vận tốc dự định thì mất 6giờ.

Photo of author

By Reagan

Một ca nô xuôi dòng 80và ngược dòng 64km mất 8 giờ với vận tốc dự định. Nếu ca nô xuôi 45km và ngược dòng 60km với cùng vận tốc dự định thì mất 6giờ. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc dòng nước
Viết một bình luận