một cái bể hình chữ nhật chiều dai 2,5m, chiều rộng 1,8m chiều cao bằng 2/3 chiều rộng chứa đầy nước. Những ngày nắng, nước bị bốt hơi hết 12,5% lượng

Photo of author

By Margaret

một cái bể hình chữ nhật chiều dai 2,5m, chiều rộng 1,8m chiều cao bằng 2/3 chiều rộng chứa đầy nước. Những ngày nắng, nước bị bốt hơi hết 12,5% lượng nước trong bể. Hỏi trong bể còn bao nhiêu lít nước
Leave a Comment