Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm,chiều rộng kém chiều dài 3m và chiều dài 4m.Người ta cần quét vôi trần nhà trong căn phòng,quét vôi m

Photo of author

By Amaya

Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm,chiều rộng kém chiều dài 3m và chiều dài 4m.Người ta cần quét vôi trần nhà trong căn phòng,quét vôi mặt trong và mặt ngày của 4 bức tường.Hỏi diện tích quét vôi là bao nhiêu?Biết tổng diện tích các cửa và cửa sổ là 11,25 m2.

0 bình luận về “Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9dm,chiều rộng kém chiều dài 3m và chiều dài 4m.Người ta cần quét vôi trần nhà trong căn phòng,quét vôi m”

 1. Chiều rộng của căn phòng là:

      $9-3=6$ (m)

  Diện tích trần nhà là:

        $9\times6=54$ ($m^{2}$)

  Diện tích mặt trong 4 bức trường cần quét vôi là:

         $(9+6)\times2\times4-11,25=108,75$ ($m^{2}$)

  Diện tích cần quét vôi là:

         $108,75\times2+54=271,5$ ($m^{2}$)

                     Đáp số: $271,5$ $m^{2}$

   

 2. Chiều rộng của căn phòng là:

  $9 − 3 = 6 (m)$

  Diện tích của trần nhà là:

  $9 × 6 = 54 (m^2)$

  Diện tích mặt trong & ngoài 4 bức trường cần quét vôi là:

  $( 9 + 6 ) × 2 × 4 − 11 , 25 × 2 = 217,5 ( m^2)$

  Diện tích cần quét vôi là:

  $217,5 + 54 = 271 , 5 ( m^2)$

  Đáp số: $271 , 5 m^2$

Viết một bình luận