một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều . biết sau 10s vận tốc của vật đạt 5m/s . tính quảng đường chất điểm đi được trong 5s đầu

Photo of author

By Delilah

một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều . biết sau 10s vận tốc của vật đạt 5m/s . tính quảng đường chất điểm đi được trong 5s đầu
Leave a Comment