Một chiếc mũ giấy có dạng hình nón có độ dài đường sinh bằng 30cm đường kính đáy của hình nón là 16cm tính diện tích giấy để làm mũ (không kể riềm mép

Photo of author

By Natalia

Một chiếc mũ giấy có dạng hình nón có độ dài đường sinh bằng 30cm đường kính đáy của hình nón là 16cm tính diện tích giấy để làm mũ (không kể riềm mép giấy thừa ) lấy pi=3,14
Viết một bình luận