Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông.sau 1h đi được 10km.Tính vận tốc của thuyền so với nước? Biết vận tốc của đồng nước là 2km/h.

Photo of author

By Raelynn

Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông.sau 1h đi được 10km.Tính vận tốc của thuyền so với nước? Biết vận tốc của đồng nước là 2km/h.
Leave a Comment