Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông.sau 1h đi được 10km.Tính vận tốc của thuyền so với nước? Biết vận tốc của đồng nước là 2km/h.

By Raelynn

Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông.sau 1h đi được 10km.Tính vận tốc của thuyền so với nước? Biết vận tốc của đồng nước là 2km/h.
Viết một bình luận