Ứng dụng nào sau đây không phải của muối ăn (NaCl) ? A: Sát trùng B: Dùng làm gia vị C: Dùng làm phân bón. D: Sản xuất NaOH, Cl2

By Maya

Ứng dụng nào sau đây không phải của muối ăn (NaCl) ?
A:
Sát trùng
B:
Dùng làm gia vị
C:
Dùng làm phân bón.
D:
Sản xuất NaOH, Cl2
Viết một bình luận