Một chiếc xuồng máy chuyển động từ bến A đến bến B. Nếu xuồng chảy xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ. Còn nếu xuồng chảy ngược dòng từ B về A mất 4 giờ.

Photo of author

By Savannah

Một chiếc xuồng máy chuyển động từ bến A đến bến B. Nếu xuồng chảy xuôi dòng từ A đến B mất 2 giờ. Còn nếu xuồng chảy ngược dòng từ B về A mất 4 giờ. Tính vận tốc của xuồng máy khi nước yên lặng và vận tốc dòng nước, biết khoảng cách giữa A và B là 90km.
Viết một bình luận