Một chuyển động đều nếu giảm vận tốc 25% thì thời gian phải thay đổi bao nhiêu % để đi được quãng đường gấp rưỡi quãng đường ban đầu?

Photo of author

By Vivian

Một chuyển động đều nếu giảm vận tốc 25% thì thời gian phải thay đổi bao nhiêu % để đi được quãng đường gấp rưỡi quãng đường ban đầu?
Leave a Comment