Một con bò kéo xe trong 2 min thực hiện một công là 2400J a/ tính công của con bò b/ tính lực kéo Con bò biết tốc độ con bò là 2m/s

Photo of author

By Lydia

Một con bò kéo xe trong 2 min thực hiện một công là 2400J
a/ tính công của con bò
b/ tính lực kéo Con bò biết tốc độ con bò là 2m/s
Leave a Comment