Hình tròn A có chu vi là 38,308 cm, hình tròn B có diện tích la 113,04 cm2 . Hình tròn nào có đường kính lớn hơn?

By Aaliyah

Hình tròn A có chu vi là 38,308 cm, hình tròn B có diện tích la 113,04 cm2 . Hình tròn nào có đường kính lớn hơn?
Viết một bình luận