Một con thuyền chạy xuôi dòng sông với tốc độ 30km/h so với người quan sát trên bờ. Dòng sông chảy với tốc độ 4km/h so với bờ. Tốc độ của thuyền so vớ

Photo of author

By Reagan

Một con thuyền chạy xuôi dòng sông với tốc độ 30km/h so với người quan sát trên bờ. Dòng sông chảy với tốc độ 4km/h so với bờ. Tốc độ của thuyền so với người quan sát trên bờ khi chạy ngược dòng là ?
Leave a Comment