Một cửa hàng bán một số quyển vở trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán được 30% tổng số vở. Số vở ngày thứ hai bán gấp rưỡi so với ngày thứ nhất. Ngày thứ

Photo of author

By Madelyn

Một cửa hàng bán một số quyển vở trong ba ngày. Ngày thứ nhất bán được 30% tổng số vở. Số vở ngày thứ hai bán gấp rưỡi so với ngày thứ nhất. Ngày thứ ba bán ít hơn ngày thứ hai 84 quyển vở. Tính số quyển vở cửa hàng đã bán trong mỗi ngày
Viết một bình luận