một cửa hàng có 375 kg bột người ta đã dùng 1/ 5 số bột.Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu kg bột?

Photo of author

By Caroline

một cửa hàng có 375 kg bột người ta đã dùng 1/ 5 số bột.Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu kg bột?
Viết một bình luận