một đoạn mạch ARN có trình tự các Nu như sau: -A-G-X-A- Hãy xác định trình tự các nucleotit trog đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên

Photo of author

By Piper

một đoạn mạch ARN có trình tự các Nu như sau: -A-G-X-A-
Hãy xác định trình tự các nucleotit trog đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên
Leave a Comment