Một đội công nhân nhận may 2400 chiếc áo trong một thời gian nhất định . Khi thực hiện mỗi ngày họ làm vượt mực 12 chiếc áo so với dự định , vì vậy cò

Photo of author

By Claire

Một đội công nhân nhận may 2400 chiếc áo trong một thời gian nhất định . Khi thực hiện mỗi ngày họ làm vượt mực 12 chiếc áo so với dự định , vì vậy còn 5 ngày nữa mới đến thời điểm giao hàng họ đã may được 2700 chiếc áo . Tính thời gian dự định hoàn thành công việc của mỗi đội công nhân đó
Viết một bình luận