Một đội xe theo ké hoạch chở hết 140 tấn hàng trong 1 số ngày qui định .Khi thực hiện mỗi ngày đội chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành sớm hơn th

Photo of author

By Gabriella

Một đội xe theo ké hoạch chở hết 140 tấn hàng trong 1 số ngày qui định .Khi thực hiện mỗi ngày đội chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành sớm hơn thời gian qui định là 1 ngày và trở thêm đc 10 tấn .Tính số ngày mà đội phải chở hàng theo kế hoạch
Viết một bình luận