Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội độ chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn

Photo of author

By Serenity

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội độ chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn so với thời gian qui định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn. hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày
Leave a Comment