Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội độ chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn

By Serenity

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội độ chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn so với thời gian qui định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn. hỏi theo kế hoạch đội xe chở hàng hết bao nhiêu ngày

0 bình luận về “Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội độ chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn”

 1. +) Gọi x là số ngày đội chở hết hàng theo kế hoạch(ngày) (với điều kiện x>1) 
  Theo đề bài ta suy ra mỗi ngày đội chở được số hàng là 140/x(tấn hàng) 
  Thực tế số hàng đội đã chở trong mỗi ngày là 140/x + 5(tấn hàng) 
  Theo bài ra ta có phương trình như sau:
  140/x+5=(140+10)/x-1 
  Giải phương trình trên ta được  x=7(thỏa mãn điều kiện ) 
  Vậy thời gian đội chở hết hàng theo kế hoạch là 7 ngày
  chúc bn hc tốt^^

  Trả lời
 2. Gọi số tấn ban đầu là `x(x>0)`

  `=>` Thời gian lúc đầu là: `140/x` (ngày).

  Số tấn số ngày thực tế là: `x+5` tấn.

  Số tấn lúc sau: `140+10=150` tấn.

  `=>` Thời gian lúc sau: `150/(x+5)` ngày.

  Theo đề bài ta có phương trình:

  `150/(x+5)+1=140/x`

  `<=>150x+x(x+5)=140(x+5)`

  `<=>155x+x^2=140x+700`

  `<=>(x-20)(x+30)=0`

  `<=>x=20(nh)` hoặc `x=-35(l)`

  Thời gian dự kiến: `140/x=140/20=7`

  Vậy theo kế hoặc cần `7` ngày để chở hết hàng.

  Trả lời

Viết một bình luận